Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Online winkel

modani-meubels.nl

 

Beste gebruiker

We geven om uw privacy en we willen dat u zich op uw gemak en veilig voelt bij het gebruik van onze diensten. Daarom hebben we een document opgesteld waaruit u gedetailleerde informatie kunt verkrijgen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

Inhoudsopgave:

1. Inleiding

2. Definities

3. Algemene informatie

4. Ontvangers van persoonlijke gegevens van de website

5. Verwerving, verzameling, doel, omvang en activiteiten van de verwerking van persoonsgegevens

6. Rechten van de betrokkenen

7. Het mechanisme van cookies, bedrijfsgegevens en analyse

8. Slotbepalingen

 

§ 1

Toelating

1. Dit privacybeleid bevat de regels voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van gebruikers die gebruik maken van de online winkel die beschikbaar is op het internetadres: modani-meubels.nl, hierna te noemen de website. Het document beschrijft voornamelijk de gronden, doeleinden en reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens, geeft aan aan welke entiteiten de gegevens zijn toevertrouwd en bevat ook informatie over cookies en analytische tools die in de online winkel worden gebruikt.

De beheerder van via de website verzamelde persoonsgegevens in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95 / 46 / EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming) van 27 april 2016 (Journal of Laws UE. L No. 119, p. 1), hierna GDPR genoemd (hier kunt u de inhoud van de verordening lezen http: // eur -lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), is Modani Meubels, Brinklaan 6, 1404es Bussum, BTW: NL002468626B95, KvK 75221527, telefoonnummer: +31 630469343, e-mailadres : info@modani-meubels.pl, hierna de Beheerder genoemd en tevens Dienstverlener van de webwinkel.

2. De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten (Journal of Laws 2002 nr. 144, item 1204, zoals gewijzigd).

3. De beheerder van persoonsgegevens verklaart dat het privacybeleid informatief is, dat wil zeggen dat het geen bron van verplichtingen is voor gebruikers van de webwinkel. Het doel is om de acties te definiëren die door de Beheerder worden ondernomen en een beschrijving van de diensten, tools en functionaliteiten die verband houden met de website die door websitegebruikers wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het contactformulier of andere activiteiten die op de website worden ondernomen te gebruiken.

 

§ 2

Definities

1. Gebruiker - een persoon die de website gebruikt; een entiteit waarvoor langs elektronische weg diensten kunnen worden verleend of waarmee een contract voor de levering van elektronische diensten kan worden gesloten.

2. Beheerder - Modani Meubels, Brinklaan 6, 1404es Bussum, BTW: NL002468626B95, KvK 75221527, contact telefoon: +31 630469343.

3. Website - anders is een website een van de websites die deel uitmaken van dezelfde website, die wordt gehost onder het domein modani-meubels.nl, dat we kunnen openen met een webbrowser. De door de Beheerder beheerde website bestaat uit HTML, CSS, JavaScript-code en kan bijvoorbeeld inhoud, afbeeldingen, video's of hyperlinks naar andere websites of bestanden bevatten.

4. Elektronische dienst - een dienst die elektronisch door de Beheerder aan de Gebruiker wordt geleverd via de website.

5. Contactformulier - een formulier waarin de Gebruikers van de website modani-meubels.nl de nodige informatie en gegevens verstrekken om de dienst te kunnen verlenen / de aan de Beheerder verzonden melding te vervullen.

6. Apparaat - een elektronisch apparaat waarmee de gebruiker toegang krijgt tot de website.

7. Consument - een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met de Beheerder als onderdeel van de website, waarvan het onderwerp niet direct verband houdt met zijn zakelijke of professionele activiteit.

 

§ 3

Algemene informatie

1. De websitebeheerder stelt alles in het werk om de privacy van de websitegebruikers en alle van hen verkregen gegevens en informatie te beschermen. Met de nodige zorgvuldigheid selecteert en past het technische beschermingsmaatregelen toe, zowel programmerend als organisatorisch, waardoor volledige bescherming wordt gegarandeerd tegen openbaarmaking, openbaarmaking, verlies, vernietiging, ongeoorloofde wijziging of verwerking in strijd met de toepasselijke wetgeving.

2. De beheerder deelt mee dat de website een transmissieprotocol gebruikt dat de veiligheid van de datatransmissie op internet waarborgt, namelijk het SSL-protocol (Secure Socket Layer) geïnstalleerd. Het is een soort beveiliging waarbij gegevens worden gecodeerd voordat ze vanuit de browser van de gebruiker worden verzonden en ze worden gedecodeerd nadat ze de websiteserver veilig hebben bereikt. De informatie die van de server naar de gebruiker wordt verzonden, wordt ook gecodeerd en na het bereiken van het doel wordt deze gedecodeerd.

3. de gegevens die door de beheerder worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de wet, met inachtneming van de beginselen van eerlijkheid en transparantie, worden verzameld voor zover nodig voor de gespecificeerde doeleinden en verwerkt in overeenstemming met hen, niet onderhevig aan verdere verwerking die in strijd is met deze doeleinden, adequaat en feitelijk correct in relatie tot het doel en opgeslagen op een manier die identificatie van betrokkenen mogelijk maakt. De duur van de gegevensopslag is afhankelijk van het doel van de verwerking en is beperkt tot het bereiken van het beoogde doel.

4. De websitebeheerder heeft, onder de voorwaarden gespecificeerd in het reglement en in het privacybeleid, toegang tot de gegevens, maar mag de persoonlijke gegevens van Gebruikers toevertrouwen aan externe entiteiten die samenwerken met de Beheerder. Een dergelijke toewijzing is alleen mogelijk op basis van relevante overeenkomsten inzake het toevertrouwen van persoonsgegevens die zijn gesloten tussen de beheerder en de verwerker. De contracten bevatten een bepaling die de reikwijdte en voorwaarden specificeert voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om diensten te verlenen. De beheerder verklaart alleen samen te werken met entiteiten die de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens garanderen door beveiligingsmaatregelen te implementeren die voldoen aan de eisen zoals uiteengezet in de AVG.

5. De beheerder heeft het recht, evenals de wettelijke verplichting, om informatie over de gebruikers van de website te verstrekken aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in verband met het voeren van procedures voor mogelijke overtredingen van de wet of aan derden die een dergelijk verzoek indienen op basis van de toepasselijke bepalingen van de Poolse wet.

6. Het gebruik van de diensten en tools die beschikbaar zijn op de website, evenals het verstrekken van persoonlijke gegevens door de Gebruiker is vrijwillig. De verstrekking ervan kan echter nodig zijn voor het sluiten en uitvoeren van het contract voor het aanbieden van elektronische diensten op de website, dus het ontbreken ervan zal het sluiten van een dergelijk contract verhinderen. De omvang van de gegevens die nodig zijn om het contract te sluiten, wordt op de website aangegeven.

7. De gebruiker die de diensten en tools gebruikt die als onderdeel van de website worden aangeboden, bevestigt dat hij de bepalingen van dit privacybeleid heeft gelezen, terwijl hij (indien nodig) instemt met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze bepalingen door de juiste selectievakjes op de website aan te vinken. website (de inhoud van de selectievakjes bepaalt het doel waarvoor de verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt).

 

§ 4

Ontvangers van persoonlijke gegevens van de website

1. Om de goede werking van de website te waarborgen, maakt de Beheerder gebruik van de diensten van externe entiteiten. De beheerder verstrekt alleen gegevens wanneer dit nodig is om het gegeven doel van de verwerking van persoonsgegevens te bereiken en alleen voor zover nodig om dit te bereiken.

2. Voorbeelden van ontvangers van persoonlijke gegevens van websitegebruikers zijn:

• vervoerders - chauffeurs die rechtstreeks voor ons werken;

• entiteiten die elektronische betalingen verwerken of met een betaalkaart - de Beheerder vertrouwt de persoonlijke gegevens van de Gebruiker toe aan de entiteit die een bepaalde betaling afhandelt, voor zover dat nodig is om de dienst te verlenen;

• entiteiten die boekhoudkundige / boekhoudkundige diensten verlenen;

• entiteiten die de functionaliteit van de website beheren.

3. Ontvangers van gegevens (externe entiteiten) verwerken persoonsgegevens op basis van relevante toewijzingsovereenkomsten die zijn ondertekend met de websitebeheerder. Deze entiteiten verzamelen, verwerken en bewaren persoonlijke gegevens in overeenstemming met hun regelgeving en privacybeleid.

4. De verwerking van persoonsgegevens van de Dienstgebruikers en Gebruikers van de website "modani-meubels.nl" wordt door de Beheerder toevertrouwd aan de volgende entiteiten:

• IT-bedrijf b.center Bartosz Kaczmarek Promienna 12U 64-920 Piła NIP / VAT EU: PL7642435045 - voor IT-service van de website, voor websitebeheer, met het doel gegevens op te slaan op de server waarop de website is geïnstalleerd en om IT en technische zorg te bieden over de website van de website,

• accountantskantoor / accountantskantoor - Mojka Finance - Advies - Administratie Kleiweg 261B 3051 XM Rotterdam KvK: 24408269 BTW: NL818894271B01 om boekhoudkundige administratie te voeren of om te voldoen aan de fiscale en boekhoudkundige afwikkelingsplicht of om de bedrijfsactiviteiten van de website-eigenaar te voeren,

• Gekkolab B.V. gevestigd in Kerkstraat 219 1017GK Amsterdam KvK 60178647 - om het systeem te gebruiken waarin facturen die de aankoop via de Website documenteren, worden gegenereerd en naar hen verzonden,

• www.mollie.com Mollie B.V gevestigd aan Keizersgracht 126 1015CW Amsterdam KvK 30204462 - om elektronische betalingen en betaling door middel van een betaalkaart voor de bestelde dienst mogelijk te maken of om online betalingen van de Beheerder te doen.

 

§ 5

Acquisitie, verzameling, doel, omvang en verwerkingsactiviteiten

1. De beheerder verkrijgt informatie over gebruikers, inclusief door serverlogboeken, IP-adressen, software- en hardwareparameters, bekeken pagina's, identificatienummer van mobiele apparaten en andere gegevens over apparaten en systeemgebruik te verzamelen. Het verzamelen van de bovenstaande informatie vindt plaats in verband met het gebruik van de website. Deze gegevens worden door de Beheerder niet gebruikt om de Gebruiker te identificeren.

2. Navigatiegegevens kunnen ook van gebruikers worden verzameld, inclusief informatie over links en verwijzingen of andere activiteiten die op de website worden ondernomen, om het gebruik van elektronisch geleverde diensten te vergemakkelijken en de functionaliteit van deze diensten te verbeteren.

3. De beheerder behoudt zich het recht voor om berichten die via het interne berichtensysteem worden verzonden, te filteren en te blokkeren, in het bijzonder als ze spam zijn, verboden inhoud bevatten of anderszins de veiligheid van de gebruikers van de website bedreigen.

4. Als onderdeel van de website verwerkt de Beheerder de persoonsgegevens van Gebruikers voor de volgende doeleinden:

• contact opnemen met gebruikers naar aanleiding van vragen die via het contactformulier zijn verzonden, contact opnemen met gebruikers via e-mail naar aanleiding van verzonden vragen,

• het gebruik van de website vergemakkelijken en de IT-beveiliging van de website verzekeren,

• uitvoering van het contract voor de levering van elektronische diensten.

5. De Beheerder informeert dat hij de volgende Gebruikersgegevens verzamelt, verwerkt en opslaat: e-mailadres (e-mailadres) en eventueel voor- en achternaam.

6. Persoonsgegevens die worden verzameld voor de doeleinden die zijn aangegeven in het privacybeleid, worden bewaard voor de duur van de dienstverlening van de Beheerder en voor de periode die voortvloeit uit de verjaringstermijnen voor claims, consumentenrechten of andere rechten in dit verband.

 

CONTACT MET DE GEBRUIKER

7. De basis voor gegevensverwerking in verband met de service van de gebruiker, waaronder contact met de gebruiker om de vraag die via e-mail is verzonden te beantwoorden, is het contactformulier art. 6 sec. 1 lit. a AVG, d.w.z. toestemming voor verwerking. Indien na contact een overeenkomst tot stand komt, worden de gegevens verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. De wettelijke basis voor verwerking na de mogelijke beëindiging van het contact is het gerechtvaardigde doel van het archiveren van correspondentie met het doel het verloop ervan in de toekomst te tonen (overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG).

 

CONTACT FORMULIER

8. Als onderdeel van de websitefunctionaliteit biedt de Beheerder de mogelijkheid om via een interactief formulier contact met hem op te nemen. Het gebruik van het formulier vereist het verstrekken van persoonlijke gegevens die nodig zijn om contact op te nemen met de gebruiker en de vragen in het formulier te beantwoorden. De gebruiker kan ook andere gegevens verstrekken om het contact of de ingebruikname van een dienst te vergemakkelijken. Het verstrekken van gegevens die als verplicht zijn gemarkeerd, is vereist om het verzoek te behandelen, en het niet verstrekken ervan kan ertoe leiden dat het niet kan worden afgehandeld. Het verstrekken van andere gegevens is vrijwillig.

9. De grondslag voor de gegevensverwerking in verband met het gebruik van het contactformulier is art. 6 sec. 1 lit. a AVG, d.w.z. toestemming voor verwerking.

10. Om de afzender te identificeren en zijn verzoek via het verstrekte formulier te behandelen - de wettelijke basis voor verwerking is de noodzaak van verwerking om het servicecontract uit te voeren (artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG).

11. De wettelijke basis voor de verwerking na mogelijke beëindiging van het contact is het gerechtvaardigde doel van het archiveren van correspondentie met het doel het verloop ervan in de toekomst te tonen (overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG).

 

FAN PAGINA

12. De beheerder stelt de Gebruikers via het Facebook-platform zijn Fanpage ter beschikking, waarvan de beheerder zichzelf is of een persoon die is aangewezen (geautoriseerd) om deze functie uit te voeren. Via de fanpage kan de gebruiker opmerkingen toevoegen, berichten plaatsen als gast, de functies "Vind ik leuk" of "Delen" gebruiken.

13. Via de fanpagina kan de gebruiker worden doorgestuurd naar de website van de beheerder.

14. De basis voor gegevensverwerking als onderdeel van het functioneren van de fanpagina, en noodzakelijk voor het beheer ervan en voor statistische doeleinden, zoals de analyse van automatisch verzamelde gegevens bij het gebruik van de website, inclusief cookies, is het gerechtvaardigde belang van de beheerder op grond van art. 6 sec. 1 lit. f AVG.

15. De basis voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het plaatsen van opmerkingen is de toestemming overeenkomstig art. 6 sec. 1 lit. een AVG.

16. Als onderdeel van de fanpage kan de Gebruiker hem op elk moment stoppen. Het stopzetten van de observatie betekent dat de inhoud van de beheerder met betrekking tot de fanpage niet langer wordt weergegeven.

17. De beheerder deelt mee dat hij de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam, achternaam, algemene informatie, die door de gebruiker op zijn profiel op het sociale netwerk Facebook zijn geplaatst.

18. Persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de periode dat de fanpage draait of totdat de toestemming wordt ingetrokken.

19. De beheerder deelt mee dat persoonlijke gegevens die als onderdeel van de fanpage zijn verzameld, naar de Verenigde Staten kunnen worden overgebracht door ze op te slaan in een database op een Amerikaanse server. Facebook, Inc. is een entiteit die zowel in een derde land is gevestigd - in de Verenigde Staten als in Ierland, dat zich heeft aangesloten bij het Privacy Shield-programma en dus een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens garandeert dat vereist is door de Europese regelgeving.

 

SOCIALE TOOLS (FACEBOOK)

20. De website van de online winkel "modani-meubels.nl" maakt gebruik van een plug en andere tools van het sociale netwerk Facebook. Door de webpagina weer te geven waarop een dergelijke plug is geplaatst, maakt de browser van de gebruiker een directe verbinding met de server van de Facebook-beheerder.

21. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende serviceprovider rechtstreeks naar de browser van de gebruiker overgebracht en met de website geïntegreerd. Door deze integratie kan de dienstverlener informatie ontvangen dat de browser van de gebruiker de website modani-meubels.nl heeft weergegeven, zelfs als de gebruiker geen profiel heeft op het sociale netwerk van Facebook of momenteel niet bij hem is ingelogd. Als de gebruiker is aangemeld bij de sociale netwerksite, kan de serviceprovider een bezoek aan de site rechtstreeks toewijzen aan een bepaald profiel op de sociale netwerksite van Facebook.

22. In een situatie waarin de Gebruiker van de website gebruik maakt van de "Vind ik leuk" of "Delen" knop, dan wordt de relevante informatie ook direct naar de server van de betreffende Dienstverlener gestuurd en daar opgeslagen. Bovendien wordt deze informatie op het sociale netwerk gepubliceerd en bijvoorbeeld op een Facebook-wall. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en hun verdere verwerking en gebruik door serviceproviders, evenals de mogelijkheid tot contact en de rechten van gebruikers in dit verband en de mogelijkheid om instellingen te maken die de privacybescherming waarborgen, worden aangegeven in het privacybeleid van elk van de serviceproviders.

 

§ 6

Rechten van betrokkenen

1. De AVG geeft gebruikers de genoemde rechten, hun lijst wordt hieronder weergegeven. Ze zijn verschuldigd zonder opgaaf van reden, maar ze zijn niet absoluut en zullen niet van toepassing zijn op alle activiteiten die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens. In een situatie waarin de gebruiker een van zijn rechten wil uitoefenen, kan hij op elk moment een intentieverklaring sturen naar het e-mailadres van de website of het adres van het kantoor van de beheerder.

i) Het recht op toegang tot gegevens overeenkomstig art. 15 AVG.

De gebruiker kan op elk moment contact opnemen met de beheerder om te bevestigen of zijn gegevens worden verwerkt, en als dit het geval is, heeft de gebruiker het recht om:

• om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens,

• om informatie te ontvangen over de doeleinden van de verwerking, categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, over de ontvangers of categorieën van ontvangers van deze gegevens, de geplande opslagperiode van de gegevens van de gebruiker of over de criteria voor het bepalen van deze periode (wanneer het niet mogelijk is om de geplande periode van gegevensverwerking te specificeren), over de rechten waarop de gebruiker recht heeft Gebruikers onder de AVG (wanneer het niet mogelijk is om de geplande periode van gegevensverwerking te specificeren), over de rechten van de Gebruiker onder de AVG en het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, over de bron van deze gegevens, over geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en over toegepaste beveiligingsmaatregelen in verband met de overdracht van deze gegevens buiten de Europese Unie,

• om een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen.

II. Het recht om gegevens te corrigeren op basis van art. 16 AVG.

De Gebruiker heeft het recht om de Beheerder te verzoeken om onmiddellijk zijn persoonsgegevens te corrigeren die onjuist zijn. Hij heeft ook het recht om te vragen dat zijn persoonsgegevens worden aangevuld. Om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of aan te vullen, stuurt u informatie naar het e-mailadres van de website.

III. Het recht om gegevens te verwijderen ("het recht om te worden vergeten") - geïmplementeerd in overeenstemming met art. 17 AVG.

a) De gebruiker kan de beheerder verzoeken om alle of een deel van zijn gegevens te verwijderen,

b) De gebruiker heeft het recht om de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens te vragen wanneer:

• persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt,

• een specifieke toestemming heeft ingetrokken voor zover persoonsgegevens werden verwerkt op basis van toestemming van de Gebruiker,

• hij maakte bezwaar tegen het gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden,

• persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt,

• persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan de wettelijke verplichting die is vastgelegd in de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaat waaraan de beheerder is onderworpen

• er zijn persoonsgegevens verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij,

c) ondanks het verzoek van de Gebruiker om persoonlijke gegevens te verwijderen in verband met het bezwaar of de intrekking van de toestemming, kan de Beheerder bepaalde persoonlijke gegevens bewaren voor zover de verwerking noodzakelijk is om claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen, en om te voldoen aan een wettelijke verplichting die vereist is verwerking volgens het EU-recht of het recht van een lidstaat waaraan de administrateur is onderworpen,

d) het verwijderen van persoonlijke gegevens of het stopzetten van de verwerking ervan door de beheerder kan ertoe leiden dat de diensten die via de website worden aangeboden niet meer kunnen worden geleverd of dat het gebruik van de websitefunctionaliteit wordt beperkt.

 

Toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens en het recht om toestemming in te trekken op grond van art. 7. paragraaf 3 AVG

a) Door de verklaringen van de Beheerder te aanvaarden in de interactieve formulieren die beschikbaar zijn op de website, gaat de Gebruiker akkoord met de verwerking van zijn gegevens voor specifieke doeleinden,

b) De gebruiker heeft de mogelijkheid om in te stemmen met de verwerking van zijn gegevens voor aanvullende doeleinden door de optionele verklaringen die worden voorgesteld in de formulieren op de website te aanvaarden,

c) De gebruiker heeft het recht om elke toestemming die aan de beheerder is gegeven in te trekken, de intrekking van de toestemming wordt van kracht vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken,

d) het intrekken van de toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor de gebruiker, maar het kan het verdere gebruik van diensten of functionaliteiten die de beheerder alleen met toestemming kan verlenen in overeenstemming met de wet, verhinderen,

e) het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door de beheerder in overeenstemming met de wet vóór de intrekking.

V. Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van art. 21 AVG

a) De Gebruiker heeft het recht om te allen tijde om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, inclusief profilering, indien de Beheerder persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang,

b) het opzeggen van het ontvangen van marketinginformatie over producten en diensten die door de Gebruiker in de vorm van een e-mail zijn verzonden, betekent dat de Gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn gegevens, inclusief profilering voor deze doeleinden,

c) als de Beheerder geen andere rechtsgrond heeft die de verwerking van de gegevens van de Gebruiker mogelijk maakt en het bezwaar gerechtvaardigd is, worden de persoonsgegevens waartegen bezwaar is gemaakt, verwijderd.

VI. Het recht om een ​​verzoek in te dienen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken op basis van art. 18 AVG

De gebruiker heeft het recht om de beperking van zijn persoonlijke gegevens te vragen wanneer:

a) hij twijfelt aan de juistheid van zijn persoonsgegevens - de beheerder van persoonsgegevens zal de verwerking van persoonsgegevens beperken voor een periode die toelaat om de juistheid van deze gegevens te verifiëren,

b) de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker is onwettig, en in plaats van persoonlijke gegevens te verwijderen, vraagt ​​de gebruiker om de verwerking van zijn persoonlijke gegevens te beperken,

c) de persoonlijke gegevens van de gebruiker zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn nodig om de claims van de gebruiker vast te stellen, te beweren of te verdedigen,

d) wanneer de gebruiker bezwaar maakte tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens - dan wordt de verwerking beperkt totdat wordt vastgesteld of de gerechtvaardigde belangen van de beheerder van persoonsgegevens zwaarder wegen dan de gronden die zijn aangegeven in het bezwaar van de gebruiker.

Het recht om de overdracht van persoonsgegevens te vragen (artikel 20 van de AVG)

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens van de beheerder te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en deze naar een andere beheerder van persoonlijke gegevens te sturen.

De gebruiker heeft ook het recht om te verzoeken dat de beheerder van persoonlijke gegevens de persoonlijke gegevens van de gebruiker rechtstreeks naar een andere beheerder stuurt (indien technisch mogelijk).

VIII. De gebruiker heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens over schending van zijn rechten op de bescherming van persoonsgegevens of andere rechten verleend onder de AVG.

 

§ 7

Cookiebeleid, operationele gegevens en analyse

1. De website maakt gebruik van kleine bestanden die cookies worden genoemd. Deze worden opgeslagen en opgeslagen op de computer of een ander eindapparaat van de websitegebruikers, als de webbrowser dit toestaat. Cookies bevatten meestal de naam van het domein waar ze vandaan komen, hun opslagtijd op het apparaat en de toegewezen waarde.

2. Cookies worden gebruikt om het gebruiksproces van de website te optimaliseren, om statistische gegevens te verzamelen die het mogelijk maken om de manier waarop gebruikers de website gebruiken te identificeren, waardoor de structuur van de website kan worden verbeterd. Ze zijn ook nodig om de sessie van de gebruiker te behouden nadat hij de website heeft verlaten.

3. De beheerder gebruikt twee soorten cookies:

a) sessiecookies (tijdelijk): ze worden op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen en blijven daar tot het einde van de browsersessie. De opgeslagen informatie wordt vervolgens permanent uit het apparaatgeheugen verwijderd. Het mechanisme van sessiecookies staat het verzamelen van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van het apparaat van de gebruiker niet toe,

b) permanente cookies: ze worden op het apparaat van de gebruiker opgeslagen en blijven daar totdat ze worden verwijderd. Door een browsersessie te beëindigen of het apparaat uit te schakelen, worden ze niet verwijderd van het apparaat van de gebruiker. Het mechanisme voor permanente cookies staat het verzamelen van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van het apparaat van de gebruiker niet toe.

4. De servicebeheerder gebruikt externe cookies om:

a) het verzamelen van algemene en anonieme statistische gegevens via analytische tools: Google Analytics (de cookiebeheerder is Google Inc., gevestigd in de Verenigde Staten),

b) het populair maken van de website met behulp van het sociale netwerk www.facebook.com (externe cookiebeheerder: Facebook Inc gevestigd in de VS of Facebook Ierland gevestigd in Ierland).

5. De gebruiker kan op elk moment, met behulp van de webbrowser die hij gebruikt, de cookie-instellingen wijzigen, inclusief het blokkeren van de mogelijkheid om cookies te verzamelen. Een dergelijke handeling kan het moeilijk of onmogelijk maken om de diensten en tools van de website te gebruiken, inclusief het onmogelijk maken om een ​​bestelling te plaatsen.

6. Als de gebruiker besluit dat hij niet akkoord gaat met het gebruik van cookies voor de hierboven beschreven doeleinden, kan hij deze op elk moment handmatig verwijderen. Gedetailleerde instructies over hoe verder te gaan en informatie over cookies vindt u in het helpmenu van de webbrowser die momenteel door de gebruiker wordt gebruikt. Voorbeelden van webbrowsers die deze cookies ondersteunen zijn: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.

7. Sommige externe entiteiten die op de website actief zijn, staan ​​gebruikers toe hun toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens door hen voor reclamedoeleinden in te trekken op basis van de activiteit van de gebruiker. Kijk voor meer informatie en een keuze bijvoorbeeld op www.youronlinechoices.com.

 

§ 8

Slotbepalingen

1. Dit privacybeleid bevat links naar andere websites, het wordt aanbevolen om het privacybeleid en de voorschriften van deze websites te lezen.

2. Het bovenstaande privacybeleid is alleen van toepassing op de website van de beheerder.

3. Het is mogelijk om het websiteaanbod uit te breiden, waardoor de mogelijkheid ontstaat om de inhoud van het privacybeleid te wijzigen, waarover u middels een gepast bericht op de website wordt geïnformeerd.

4. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van de website, kunt u een e-mail sturen naar het e-mailadres info@modani-meubels.pl dat door de Beheerder is opgegeven.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.