Regelgeving

Regelgeving van de online winkel

modani-meubels.nl

 

§ 1

Toelating

Dit reglement is continu beschikbaar op modani-meubels.pl zodat het op elk moment kan worden verkregen, gereproduceerd en opgeslagen door te printen of op te slaan op een drager.

Het Reglement bepaalt en regelt de algemene voorwaarden voor het sluiten en uitvoeren van verkoopcontracten via de online winkel "modani-meubels.pl", evenals de leverings-, betalings-, rechten en plichten van de klant en de verkoper, de voorwaarden voor herroeping van het contract, klachtenprocedure. Het bevat ook informatie over de mogelijkheid om gebruik te maken van buitengerechtelijke geschillenbeslechting en regelgeving met betrekking tot de diensten die de verkoper langs elektronische weg levert.

De beheerder van de persoonsgegevens die via de webwinkel worden verzameld is Modani Meubels, Brinklaan 6, 1404es Bussum, BTW: NL002468626B95, KvK 75221527, telefoonnummer: +31 630 469343, e-mail: info@modani-meubels.nl, hierna te noemen Verkoper.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet op de consumentenrechten van 30 mei 2014, kan de consument geen afstand doen van de rechten die hem worden toegekend in de bovengenoemde wet. Indien de bepalingen van dit Reglement voor de Consument minder gunstig zijn dan de bepalingen van de wet, dan prevaleren de desbetreffende bepalingen en zijn deze van toepassing.

 

§ 2

Definities

1. Persoonlijke gegevensbeheerder - Verkoper.

2. Vervullingstijd van de bestelling - de tijd vanaf de orderbevestiging tot de levering van de bestelde goederen.

3. Leveringstijd - de tijd tussen het overhandigen van de bestelling aan de vervoerder en de levering aan de klant.

4. Werkdag - een dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

5. Contactformulier - een elektronische dienst, een interactief formulier beschikbaar in de online winkel waarmee klanten contact kunnen opnemen met de verkoper.

6. Registratieformulier - een elektronische dienst, een interactief formulier dat beschikbaar is in de online winkel waarmee u een klantaccount kunt aanmaken.

7. Bestelformulier - een elektronische dienst, een interactief formulier dat beschikbaar is in de winkel waarmee u een bestelling kunt plaatsen, in het bijzonder door goederen aan het winkelmandje toe te voegen en de voorwaarden van het verkoopcontract vast te leggen, inclusief de wijze van levering en betaling.

8. Wachtwoord - een reeks tekens die de klant tijdens de registratie heeft gekozen.

9. Klant:

a) een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in gevallen waarin algemeen toepasselijke regelgeving voorziet ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid,

b) rechtspersoon,

c) een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die de wet rechtsbevoegdheid verleent, die een verkoopovereenkomst met de verkoper heeft gesloten of voornemens is te sluiten, en waarvoor langs elektronische weg diensten kunnen worden verleend.

10. Consument - een natuurlijke persoon die een juridische transactie met de verkoper uitvoert die niet rechtstreeks verband houdt met zijn zakelijke of professionele activiteit.

11. Klantaccount - een elektronische dienst, een individueel paneel voor de klant, waarin de door de klant verstrekte gegevens en informatie over door hem in de winkel geplaatste bestellingen worden verzameld.

12. Winkelwagen - een onderdeel van de software van de winkel, waarin de voor aankoop geselecteerde goederen zichtbaar zijn, waarin het mogelijk is om de bestelgegevens te bepalen en te wijzigen, in het bijzonder de hoeveelheid goederen.

13. Nieuwsbrief - een elektronische dienst die door de verkoper via e-mail wordt aangeboden, waarmee klanten zich kunnen abonneren en automatisch cyclische, gratis informatie per e-mail kunnen ontvangen, bijv. over nieuwe producten, promoties.

14. Ondernemer - een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is en aan wie de wet rechtsbevoegdheid verleent, die voor eigen rekening een bedrijf of beroepsactiviteit uitoefent.

15. Regelgeving - dit winkelreglement.

16. Verkoper - Modani Meubels, Brinklaan 6, 1404es Bussum, BTW: NL002468626B95, KvK 75221527.

17. Online winkel - website beschikbaar onder het domein modani-meubels.pl, via welke de verkoper online verkopen uitvoert.

18. Goederen / Product - roerende goederen die beschikbaar zijn in de online winkel en die het onderwerp zijn van de verkoopovereenkomst die is gesloten tussen de klant en de verkoper.

19. Verkoopcontract - betekent een contract voor de verkoop van goederen dat op afstand is gesloten of gesloten tussen de klant en de verkoper via de online winkel.

20. Overeenkomst op afstand - overeenkomst gesloten zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen.

21. Elektronische dienst - een dienst die elektronisch door de verkoper aan de klant wordt geleverd via de online winkel.

22. Bestelling - De wilsverklaring van de klant, ingediend via het bestelformulier op de website van de winkel, is rechtstreeks gericht op het sluiten van een contract voor de verkoop van goederen of goederen met de verkoper.

§ 3

Algemene informatie

1. de klant is verplicht om de online winkel en alle diensten die door de verkoper via deze winkel worden aangeboden te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving op het grondgebied van de Europese Unie en met de bepalingen van deze regelgeving, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de principes van sociaal samenleven, goederen persoonlijke rechten en auteursrechten en intellectueel eigendom van de verkoper en derden.

2. Dit reglement is zowel gericht tot consumenten als tot ondernemers die de webwinkel gebruiken (tenzij uit de bepaling blijkt dat het alleen van toepassing is op klanten die geen consument zijn of alleen consumenten).

3. Persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden, reikwijdte en op basis van de aangegeven principes

in het privacybeleid dat continu beschikbaar is op de website van de winkel.

4. Het privacybeleid bevat tevens informatie over de voorwaarden voor het verzamelen, verwerken en beschermen van persoonsgegevens door Verkoper.

5. Toestemmingsformulieren, de zogenaamde selectievakjes met betrekking tot de persoonlijke gegevens van klanten zijn beschikbaar op de website van de winkel, op elke plaats waar persoonlijke gegevens worden verzameld. De inhoud van de toestemmingen moet telkens door de klant worden aanvaard. Klanten kunnen hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens die doorlopend aan de verkoper ter beschikking zijn gesteld, bijwerken, wijzigen en intrekken.

6. Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met het verzamelen, opslaan en verwerken door de verkoper van zijn persoonlijke gegevens die op de website van de winkel worden verstrekt. De verstrekte persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een andere entiteit, maar alleen met het oog op implementatie

en afronding van de bestelling. Informatie over entiteiten waarmee de gegevens worden gedeeld, is opgenomen in het privacybeleid.

7. De koop van goederen kan alleen geschieden door de afnemer met woon- of vestigingsplaats in Nederland. De verkoper staat verzending naar andere lidstaten van de Europese Unie alleen toe na individuele afspraken met de klant per telefoon of e-mail.

8. Alle informatie in de online winkel van de verkoper vormt geen aanbod, maar is slechts een uitnodiging voor klanten om een ​​contract af te sluiten.

9. Het gebruik van de online winkel betekent elke activiteit van de klant / gebruiker die ertoe leidt dat hij / zij kennis maakt met de inhoud die op de website van de winkel is geplaatst.

10. Ter beveiliging en bescherming van zowel het elektronische bericht als de digitale inhoud implementeert en past de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen toe.

11. De verkoper informeert dat het gebruik van elektronische diensten, het openbare karakter van internet en het gebruik ervan in verband kunnen worden gebracht met bepaalde bedreigingen, bijvoorbeeld het verkrijgen en wijzigen van klantgegevens door onbevoegde personen, installatie van kwaadaardige software op het apparaat en het door Klant gebruikte ICT-systeem. Klanten dienen passende technische maatregelen te nemen om risico's te minimaliseren.

12. De verkoper heeft het recht om incidentele promotiecampagnes en prijsvragen te organiseren, hun algemene voorwaarden zullen elke keer op de website van de winkel worden aangekondigd. Promoties in de online winkel kunnen niet worden gecombineerd, tenzij dit is toegestaan ​​door de regelgeving van een bepaalde promotie.

13. De minimale technische vereisten die nodig zijn om te werken met het IT-systeem van de verkoper waarmee de klant de online winkel kan gebruiken, zijn:

a) een computer, laptop of ander multimedia-apparaat met internettoegang,

b) een webbrowser die cookies ondersteunt,

c) toegang tot elektronische post.

 

§ 4

Met behulp van de online winkel

1. De verkoper maakt de volgende vormen van contact mogelijk:

- Adres verkoper: Brinklaan 6 1404es Bussum,

- telefonisch via +31630 469343,

- per e-mail, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@modani-meubels.nl,

- De klant kan met de verkoper communiceren via de adressen en telefoonnummers die in deze paragraaf worden vermeld,

- De klant kan telefonisch communiceren met de verkoper van 8.00 tot 20.00 uur.

2. Winkelen in de online winkel is mogelijk na het aanmaken van een klantaccount in de winkel.

3. Om door het assortiment van de winkel te bladeren, is het niet nodig om een ​​klantaccount aan te maken.

4. De verkoop van goederen die in de winkel beschikbaar zijn, is gebaseerd op een bestelling van de klant.

5. De klant kan een dergelijke bestelling plaatsen onmiddellijk na het aanmaken van het account van de klant.

6. Voor toegang tot sommige functionaliteiten van de website kan het nodig zijn dat de klant zich vooraf registreert en telkens opnieuw inlogt. Het gebruik van de beschikbare functionaliteiten van de webwinkel is vrijwillig.

7. Om het account correct te gebruiken en om een ​​bestelling te plaatsen in de winkel, kan het nodig zijn om cookies in de webbrowser in te schakelen.

8. De prijzen van goederen die beschikbaar zijn op de website van de online winkel zijn exclusief informatie over bezorgprijzen en aanverwante kosten.

9. De klant wordt geïnformeerd over de leveringskosten die de klant verplicht is te betalen in verband met het sluiten van het verkoopcontract en het uiteindelijke te betalen bedrag samen met belastingen, de klant zal worden geïnformeerd op de website van de online winkel in het bestelformulier bij het plaatsen van de bestelling, in het bijzonder

wanneer de klant zijn wil uitdrukt om door het verkoopcontract gebonden te zijn.

10. De kosten met betrekking tot internettoegang en datatransmissie worden uitsluitend gedragen door de Klant, volgens het tarief van de Aanbieder waarmee de Klant een internetdienstcontract heeft afgesloten.

11. Voor de authenticiteit en volledigheid van de gegevens die in de winkel zijn achtergelaten die zijn ingevoerd

de Klant is zelf verantwoordelijk in individuele vormen.

12. De online winkel biedt de volgende gratis elektronische diensten: klantaccount, registratieformulier, contactformulier, bestelformulier, nieuwsbrief. De verkoper zal eventuele onderbrekingen in de levering van de bovengenoemde diensten rechtstreeks op de website van de winkel informeren.

13. De klant heeft het recht om een ​​klacht in te dienen met betrekking tot de levering van gratis elektronische diensten geleverd door de verkoper. Klachten met betrekking tot elektronische diensten en andere klachten met betrekking tot de werking van de online winkel (met uitzondering van de klachtenmodus, die verderop in het reglement wordt beschreven), kunnen door de Klant schriftelijk worden ingediend op het adres van de maatschappelijke zetel of elektronisch op het e-mailadres: info @ modani -meubels.nl.

14. Het wordt aanbevolen dat de klant die de klacht indient, een beschrijving van het probleem in de aanvraag presenteert.

15. De verkoper neemt onmiddellijk een standpunt in over een bepaalde klacht, maar niet later dan binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van indiening.

16. De klant die consument is, heeft ook het recht om de overeenkomst voor de levering van elektronische diensten te herroepen. Dit recht wordt aan de Klant verleend in overeenstemming met de bepalingen in

in dit reglement.

17. Aan de Klant aan wie de Verkoper accountdiensten verleent en die doorlopend zijn

en voor onbepaalde tijd kunt u het contract voor de levering van diensten zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De uitoefening van het recht vindt plaats na verzending van een verklaring van beëindiging van het contract voor de levering van elektronische diensten langs elektronische weg of schriftelijk.

18. De verkoper behoudt zich het recht voor om het contract voor de levering van elektronische diensten, die doorlopend en voor onbepaalde tijd zijn, te beëindigen met een opzegtermijn van 14 dagen, indien de klant de bepalingen van dit reglement overtreedt.

 

§ 5

Een account aanmaken in de winkel

1. Het account van de klant wordt aangemaakt door het registratieformulier in te vullen. Om een ​​klantaccount aan te maken, gaat u naar het tabblad "Inloggen" bovenaan de pagina en selecteert u de optie "Account aanmaken". Het is noodzakelijk om de volgende gegevens op te geven in het verstrekte registratieformulier

in de online winkel: e-mailadres en wachtwoord bestaande uit het minimum aantal aangegeven tekens.

2. Bijkomende gegevens die ingevuld kunnen worden in het account administratie paneel zullen gebruikt worden om een ​​bestelling te plaatsen in de winkel bij het invullen van het bestelformulier.

3. De registratie van het account van de klant in de winkel is kosteloos.

4. De dienst wordt verleend voor onbepaalde tijd.

5. Voorwaarde voor het registreren en aanmaken van een account is de instemming van de Klant of Gebruiker met de inhoud van de voorschriften, waarvan de inhoud direct bij het invullen van het formulier te lezen is, en met de verwerking van de in het aanmeldingsformulier aangegeven persoonsgegevens.

6. Na verzending van het formulier ontvangt de klant een bevestiging van registratie door de verkoper op het eerder opgegeven e-mailadres. Om in te loggen op het account, moet de klant de login en het wachtwoord opgeven die op het registratieformulier zijn vermeld bij het aanmaken ervan. Na inloggen op zijn account heeft de klant de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens te bewerken, de bestelstatus te controleren en de bestelgeschiedenis te bekijken.

7. Het aanmaken van een klantaccount in de winkel is mogelijk door op de knop "Registreren" te klikken.

8. De klant heeft het recht zonder opgave van redenen en zonder kosten

om het account te verwijderen. Dit gebeurt door een gepast verzoek te sturen naar de verkoper, in het bijzonder via e-mail.

 

§ 6

Nieuwsbrief

1. Het contract voor het aanbieden van elektronische nieuwsbriefdiensten wordt gesloten voor onbepaalde tijd en eindigt wanneer de klant een verzoek indient om zijn e-mailadres te verwijderen.

van het abonneren op de nieuwsbrief.

2. De elektronische nieuwsbriefdienst bestaat uit het verzenden naar het opgegeven e-mailadres van de gebruiker / opdrachtgever van elektronische berichten met commerciële informatie over nieuwe goederen of diensten.

3. Om u te abonneren op de nieuwsbrief, voert u uw e-mailadres in

in het gemarkeerde veld en accepteer de zichtbare selectievakjes en klik vervolgens op het pijlpictogram of

selecteer het selectievakje "Abonneren op onze nieuwsbrief" bij het registreren van een klantenaccount. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar als u dit niet doet, kan er geen account worden aangemaakt.

4. Nadat de gebruiker / klant een bericht heeft gestuurd met het verzoek om in te schrijven op de nieuwsbrief, zal de verkoper onmiddellijk een activeringslink sturen naar het opgegeven e-mailadres, dat de gebruiker / klant vervolgens moet invoeren om te bevestigen dat hij / zij zich wil abonneren. Na bevestiging door de opdrachtgever / gebruiker komt er een overeenkomst voor het leveren van elektronische diensten tot stand.

5. De gebruiker / klant kan zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief. Om het e-mailadres permanent uit het nieuwsbriefabonnement te verwijderen, moet een verzoek per e-mail of traditionele post naar de verkoper worden gestuurd.

 

§ 7

Contact Formulier

1. De elektronische dienst - het contactformulier wordt elektronisch verstrekt en stelt de gebruiker in staat een elektronisch bericht te sturen via het formulier dat beschikbaar is op de website.

2. De dienst "contactformulier" wordt gratis aangeboden.

3. De dienst wordt voor bepaalde tijd afgesloten, begint wanneer de klant het begint in te vullen en eindigt wanneer het formulier niet is ingevuld of wanneer het ingevulde formulier is verzonden en de verkoper antwoordt.

4. De dienst stelt klanten in staat contact op te nemen met de verkoper via een interactief formulier.

5. Om de contactformulierservice te gebruiken, klikt u op het tabblad "Contact", voert u een geldig e-mailadres in, vult u het berichtveld in en klikt u op "Verzenden". Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar als u deze niet verstrekt, kan het contactformulier niet worden gebruikt.

 

§ 8

Regels voor het plaatsen van een bestelling

1. De elektronische dienst "bestelbon" is gratis en heeft een eenmalig karakter.

2. Bestellingen kunnen via de winkel 24 uur per dag, 7 dagen per week worden geplaatst.

3. De bestelling wordt geplaatst door het bestelformulier in te vullen.

4. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Het begint wanneer de klant het eerste product aan het elektronische winkelmandje toevoegt en eindigt wanneer de klant zich terugtrekt van het invullen van het bestelformulier of wanneer de bestelling is geplaatst en het ingevulde formulier naar de verkoper wordt gestuurd door op de knop te klikken die de aankoop bevestigt en bevestigt dat de prijs moet worden betaald.

5. De klant heeft de mogelijkheid om het reglement en het privacybeleid te lezen alvorens een besluit te nemen om een ​​contract af te sluiten of alvorens de bestelling te wijzigen.

6. De procedure gericht op het sluiten van een koopovereenkomst vindt plaats door de goederen te selecteren en technische stappen te ondernemen op basis van berichten en andere informatie die bij het plaatsen van de bestelling op de website van de webwinkel wordt weergegeven. De goederen worden besteld door op de knop te klikken om de aankoop te bevestigen en de noodzaak om de prijs te betalen te bevestigen.

7. De aankoop kan worden gedaan door de klant die is ingelogd op het account. Het plaatsen van een bestelling vindt plaats na het invullen van het bestelformulier en het aanmaken van een klantenaccount en het klikken op de knop van de online winkel om de aankoop te bevestigen en de noodzaak om de prijs te betalen te bevestigen. Totdat u op de knop klikt die de aankoop bevestigt en bevestigt dat u de prijs moet betalen, heeft de klant de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens zelf te wijzigen (volg hiervoor de berichten die op de website van de online winkel worden weergegeven).

8. De klant vult het bestelformulier in met de volgende gegevens: voor- en achternaam, afleveradres (straat, huisnummer, appartementnummer, postcode, stad, land), e-mailadres, optioneel telefoonnummer en gegevens met betrekking tot het afgesloten koopcontract: , hoeveelheid, plaats, wijze van levering van goederen en wijze van betaling. Klanten die ondernemer zijn en een factuur willen ontvangen, dienen tevens te vermelden: de naam van het bedrijf waaronder zij opereren en het fiscaal identificatienummer / BTW. Het verstrekken van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. In dit stadium van het plaatsen van de bestelling is de klant verplicht om de juistheid van de door hem ingevoerde gegevens en de geselecteerde goederen te controleren.

9. Na het selecteren van de goederen, het voltooien van de volledige bestelling en het aangeven van een van de leverings- en betalingsmethoden die beschikbaar zijn in de winkel, accepteert de klant de inhoud van de regelgeving en bevestigt hij dat hij het privacybeleid en de instructies voor herroeping van het contract heeft gelezen.

en plaatst een bestelling door het bestelformulier naar de verkoper te sturen door op de knop "Bestellen met betalingsverplichting" te klikken.

10. De verkoper stuurt de bevestiging en informatie over de aanvaarding van de order voor uitvoering per e-mail naar het e-mailadres van de klant dat op het formulier is opgegeven. Het verzonden bericht bevat alle eerder overeengekomen voorwaarden van het verkoopcontract. In het bijzonder de hoeveelheid en soort bestelde goederen, de totaal te betalen prijs, inclusief bezorgkosten. Na ontvangst van het bovenstaande bericht door de klant, komt er een verkoopcontract tot stand tussen de klant en de verkoper.

11. De klant heeft de mogelijkheid om de bestelling te bewerken totdat hij op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" klikt.

 

§ 9

Betaling en levering

1. De prijzen van goederen die op de website van de winkel worden vermeld, zijn brutoprijzen en bevatten geen informatie over bezorgkosten (in het bijzonder kosten voor transport, bezorging en postdiensten). Ze worden aan de klant meegedeeld bij het plaatsen van de bestelling, in het bijzonder wanneer de klant zijn wil uitdrukt om gebonden te zijn aan een verkoopcontract.

2. De goederen worden aan de klant geleverd volgens de methode die is gekozen bij het plaatsen van de bestelling.

3. De verkoper maakt de volgende leveringsmethoden van de bestelde goederen mogelijk:

a) Gratis verzending voor bestellingen van meer dan 250e. Minder dan 250e, de bezorgkosten zijn 50e in Nederland.

b) Levertijd 7 dagen voor meubelen op voorraad, 4-6 weken voor maatwerk meubelen. We informeren per e-mail en telefonisch over de geplande leverdatum. Op de dag van aflevering neemt de chauffeur 30 minuten voor de geplande aankomst telefonisch contact met mij op.

Onze chauffeurs zijn niet verplicht pakketten van meer dan 30 kg mee te nemen. De pakketten worden afgeleverd door ze uit het voertuig te lossen en op een stevige ondergrond te plaatsen, waarbij de chauffeur zich ertoe verbindt om indien mogelijk zo dicht mogelijk bij de voordeur te rijden.

De chauffeur kan de klant helpen bij het brengen van de meubelen, mits hij niet verantwoordelijk is voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het verplaatsen van de meubelen.

We bezorgen de meubels in de namiddag 15-22 per week en alle weekenden

Bij het ophalen van de goederen dient de Klant te controleren of de zending of de verpakking niet beschadigd is tijdens het transport. In geval van schade zal het opstellen van een klachtenprotocol in aanwezigheid van de chauffeur de verkoper helpen om in de toekomst reclame te maken voor de goederen.

4. De verkoper staat de klant de volgende betalingswijzen toe voor de bestelde goederen:

a) onder rembours,

b) betaling via overschrijving (gelieve het nummer te vermelden indien dit in het reglement vermeld moet worden) NL87KNAB0259236756

c) - betaling via overschrijving via het externe IDEAL betalingssysteem, de tussenpersoon is www.mollie.com Mollie B.V met zetel te Keizersgracht 126 1015CW Amsterdam KvK 30204462.

5. De verkoper documenteert de verkoop van de bestelde goederen met een ontvangstbewijs of, op verzoek van de klant, met een btw-factuur die bij de bestelde goederen wordt gevoegd.

6. Als de klant ervoor heeft gekozen om via bankoverschrijving te betalen, is hij verplicht om de betaling uit te voeren binnen 7 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het bericht dat de aanvaarding van de bestelling door de verkoper bevestigt, met vermelding van de totale kosten van de bestelling samen met de levering (vanaf de datum van het verkoopcontract).

7. Indien binnen de gestelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de bestelling geannuleerd.

8. De levering van goederen aan de klant is betaalbaar, tenzij in de koopovereenkomst anders is bepaald.

9. De goederen worden geleverd in Nederland.

10. De klant wordt op de hoogte gehouden over de hoogte van de bezorgkosten, deze zijn zichtbaar op het bestelformulier.

 

§ 10

Uitvoering van het verkoopcontract

1. De verkoper is verplicht de goederen waarop de koopovereenkomst betrekking heeft zonder gebreken te leveren.

2. De bestelde goederen worden bij de klant afgeleverd op het adres dat door de geselecteerde koerier / vervoerder is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

3. Het sluiten van een koopovereenkomst tussen de klant en de verkoper vindt plaats nadat de klant een bestelling heeft geplaatst via het bestelformulier. Voorwaarde voor het plaatsen van een bestelling is het hebben van een actief e-mailaccount.

4. De bestelde goederen worden telkens verpakt op een manier die overeenkomt met de eigenschappen ervan. De verkoper zorgt ervoor dat de goederen deugdelijk zijn gezekerd voor transport, zodanig dat ze niet beschadigd, overstroomd etc.

5. De verkoper informeert de klant over de vrijgave van de goederen aan de koerier door relevante informatie te sturen naar het e-mailadres dat ter bevestiging is opgegeven.

6. Het bericht dat de bestelling samenvat en bevestigt, bevat alle eerder overeengekomen voorwaarden van het verkoopcontract: de hoeveelheid van de bestelde goederen en het type, evenals de totale prijs inclusief bezorgkosten en BTW, eventuele kortingen / kortingen, evenals te verrichten betalingen.

7. De bestelde goederen worden naar keuze bij de klant geleverd.

8. De verwerkingstijd van de bestelling is meestal maximaal 7 dagen voor meubels die we op voorraad hebben, 4-6 weken voor op maat gemaakte meubels, tenzij een andere datum is vermeld in de omschrijving van de goederen of bij het plaatsen van de bestelling.

De levertijd van de bestelling is afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode.

9. De verkoper stelt de klant in staat de bestelde goederen kosteloos af te halen. In dit geval wordt de datum van ontvangst van de bestelde goederen individueel overeengekomen tussen de verkoper en de klant. De verkoper neemt hiervoor telefonisch of per e-mail contact met u op

met de klant, gebruikmakend van de gegevens die de klant heeft verstrekt bij het plaatsen van de bestelling.

10. Bij bestelling van goederen met verschillende leverdata is de leverdatum de langste opgegeven datum.

11. Als de klant ervoor heeft gekozen om voor de bestelde goederen te betalen via overschrijving, begint de leveringstermijn vanaf de datum van creditering van de bankrekening van de verkoper.

12. Indien de klant de wijze van betaling bij levering kiest, gaat de datum van levering van de bestelde goederen in op de datum van het sluiten van de koopovereenkomst.

13. Bij het invullen van het bestelformulier en in de e-mail ter bevestiging van de bestelling, wordt de Klant geïnformeerd over de kosten van de gekozen leveringsmethode van de goederen.

14. De klant heeft ook de mogelijkheid om de bestelling te annuleren of te wijzigen, maar niet later dan totdat de verkoper een bericht stuurt ter bevestiging van de bestelling. Hiertoe neemt de klant telefonisch of per e-mail contact op met de verkoper. Annulering of wijziging van de bestelling na het verstrijken van de deadline is mogelijk na overleg met de verkoper.

15. In geval van uitzonderlijke omstandigheden of het niet kunnen voltooien van de bestelling binnen de aan de klant aangegeven termijn, neemt de verkoper onmiddellijk contact op met de klant om de verdere procedure te bepalen, inclusief het wijzigen van de leveringsmethode en het vaststellen van een nieuwe leverdatum.

16. Na ontvangst van het pakket dient de Klant of een bevoegd persoon, indien mogelijk, het pakket te inspecteren of het beschadigd, overstroomd of de inhoud van de verpakking intact is. De klant dient, indien mogelijk, in aanwezigheid van de koerier een schaderapport op te stellen en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen.

17. In het geval dat de goederen beschadigd lijken, vraagt ​​de verkoper de klant

voor het niet accepteren van het pakket. De bovenstaande aanbevelingen sluiten of beperken op geen enkele manier het recht van de Klant om een ​​klacht in te dienen onder de voorwaarden voorzien in de regelgeving. Het door de klant aanbevolen gedrag is alleen bedoeld om de verkoper te helpen bij het vaststellen van de oorzaken

en aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade. Het niet opstellen van bovengenoemd schaderapport beperkt niet de mogelijkheid om schade aan het pakket te melden. De klachtenprocedure blijft dezelfde, ongeacht de toepassing of niet-toepassing van de bovenstaande aanbevelingen.

18. Bij afwezigheid van de klant op het opgegeven afleveradres, zal de leverancier een bericht achterlaten of proberen contact op te nemen door het nummer te bellen dat bij het plaatsen van de bestelling is opgegeven om de leverdatum van de bestelde goederen te herstellen. Als de koerier / vervoerder het pakket terugstuurt naar het adres van de verkoper, zal de verkoper opnieuw contact opnemen met de klant om een ​​nieuwe leverdatum en kosten af ​​te spreken.

 

§ 11

Opzegging van het contract

1. Een klant die een consument is en een op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst heeft gesloten, kan deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen herroepen.

2. Voormeld herroepingsrecht geldt vanaf het moment dat de Klant of een door hem aangewezen persoon anders dan de Vervoerder de bestelde goederen in bezit neemt.

3. De consument kan de overeenkomst herroepen door bij de verkoper een verklaring van herroeping van de overeenkomst in te dienen. Om de termijn voor herroeping van het contract te halen, volstaat het dat de Consument binnen 14 kalenderdagen een schriftelijke verklaring of per e-mail stuurt naar het adres vermeld in § 4 van het Reglement.

4. Indien de consument de overeenkomst op afstand herroept, wordt de overeenkomst als nietig beschouwd.

5. Om een ​​verklaring van herroeping van het contract in te dienen, kan de klant gebruik maken van het modelformulier dat bij dit reglement is gevoegd en beschikbaar is op de website van de winkel. Het gebruik van de formule is optioneel. De klant kan het verstrekte formulier al dan niet gebruiken.

6. De klant die heeft geprofiteerd van de levering van de verklaring van herroeping van het contract langs elektronische weg, wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van de aanvaarding van de wilsverklaring per e-mail of schriftelijk op het adres dat op het bestelformulier is vermeld.

7. De verkoper zal onmiddellijk, binnen niet meer dan 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de verklaring van herroeping van het contract, alle van hem ontvangen betalingen aan de klant terugbetalen,

inclusief de kosten voor het leveren van artikelen met gebruikmaking van dezelfde betaalmethoden die de klant heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere oplossing die voor hem geen extra kosten met zich meebrengt.

8. Indien de consument een verklaring van herroeping van de koopovereenkomst heeft ingediend voordat de verkoper zijn aanbod aanvaardde, is het aanbod niet meer bindend.

9. De verkoper mag wachten met terugbetaling tot de goederen zijn teruggezonden of tot het bewijs van de terugzending aan hem is geleverd, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.

10. De klant is verplicht de bestelde goederen terug te sturen naar het adres van de verkoper binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop hij de verkoper op de hoogte heeft gebracht van de herroeping van het contract.

11. De klant die consument is, draagt ​​alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

12. Indien de geretourneerde goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggestuurd, zal de verkoper de klant, die consument is, informeren over de kosten van het retourneren van de goederen op de website van de winkel.

13. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het artikel als gevolg van een gebruik op een manier die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de bestelde goederen vast te stellen.

14. Het recht op herroeping van een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst komt de consument niet toe

met betrekking tot het contract:

1) voor het verlenen van diensten, als de ondernemer de dienst volledig heeft uitgevoerd met uitdrukkelijke instemming van de consument, die voor het begin van de dienst is geïnformeerd dat hij, nadat hij aan de dienst heeft voldaan, het recht op herroeping verliest;

2) waarvan de prijs of vergoeding gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen vóór de bedenktijd van de overeenkomst;

3) waarbij het onderwerp van de service een niet-geprefabriceerd artikel is, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen;

4) waarbij het onderwerp van de service een artikel is dat snel bederft of een korte houdbaarheid heeft;

5) waarbij het onderwerp van de service een artikel is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking, die na opening van de verpakking niet kan worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, als de verpakking is geopend na levering;

6) waarbij het onderwerp van de service zaken zijn die na levering door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken;

7) als het onderwerp van de dienst alcoholische dranken zijn, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, en waarvan de levering pas mag plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

8) waarin de consument uitdrukkelijk eiste dat de ondernemer bij hem kwam voor dringende reparatie of onderhoud; als de ondernemer aanvullende diensten levert anders dan waar de consument om vraagt, of andere zaken levert dan reserveonderdelen die nodig zijn voor reparatie of onderhoud, heeft de consument het recht om de overeenkomst te herroepen met betrekking tot aanvullende diensten of artikelen;

9) waarbij het onderwerp van de dienst geluids- of beeldopnamen of computersoftware zijn die in een verzegelde verpakking wordt geleverd, indien de verpakking na levering is geopend;

10) voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten;

11) gesloten via een openbare veiling;

12) voor het verstrekken van accommodatiediensten, anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering, diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, amusement, sport of culturele evenementen, indien in de overeenkomst de dag of periode van de dienstverlening is vermeld;

13) voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is opgeslagen, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke instemming van de consument vóór de deadline voor herroeping en nadat de ondernemer op de hoogte is gesteld van het verlies van het recht om de overeenkomst te herroepen.

 

§ 12

Klacht en garantie

   De verkoper is verplicht om de klant goederen te leveren in overeenstemming met de bestelling, die vrij is van gebreken.

1. De verkoper is aansprakelijk indien de verkochte goederen een fysiek of juridisch gebrek vertonen.

2. De klant heeft het recht om in welke vorm dan ook een klacht in te dienen, bijvoorbeeld schriftelijk op het adres van de zetel van de verkoper of per e-mail op het volgende e-mailadres: info@modani-meubels.nl.

3. De klant die de rechten onder de garantie uitoefent, is verplicht de gebrekkige goederen af ​​te leveren op het adres van de verkoper zoals vermeld in § 4. Indien, bijvoorbeeld vanwege het soort goederen, de levering door de klant buitengewoon moeilijk zou zijn, is de klant verplicht de goederen ter beschikking te stellen van de verkoper.

op de plaats waar de goederen zich bevinden.

4. Indien deze rechten worden uitgeoefend door de klant die consument is, komen de bezorgkosten voor rekening van de verkoper.

5. In het geval van een opdrachtgever die ondernemer is, sluiten partijen aansprakelijkheid uit de garantie uit.

6. Om een ​​klacht in te dienen, wordt aanbevolen dat de klant de volgende informatie verstrekt, maar het niet verstrekken van de aangegeven gegevens heeft geen invloed op het klachtenproces en kan alleen nuttig zijn voor de verkoper bij de behandeling van de klacht:

a) gegevens van de persoon die de klacht indient voor contactdoeleinden en de gegevens van de verkoper,

b) de aankoopdatum van de geadverteerde goederen en de datum van kennisgeving,

c) het onderwerp van de klacht,

d) Verzoek van de consument.

7. De verkoper stelt op de website van de webwinkel een model klachtenformulier ter beschikking dat door de klant kan worden gebruikt. Het niet gebruiken van het formulier heeft geen invloed op de klacht

en de doeltreffendheid van de overweging.

8. Indien de verkoper niet binnen 14 kalenderdagen op de klacht reageert, wordt de klacht als gerechtvaardigd beschouwd. Na de aangegeven termijn mag de verkoper niet weigeren aan het verzoek van de consument te voldoen.

 

§ 13

Persoonlijke gegevens in de online winkel

1. De verkoper verklaart zich te houden aan alle regels voor de bescherming van persoonsgegevens van mensen die de webwinkel gebruiken en aan alle wettelijke voorschriften.

2. Gedetailleerde regels voor de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de rechten van betrokkenen, doeleinden en de reikwijdte waarin persoonsgegevens worden verzameld, zijn opgenomen in het privacybeleid.

3. De verkoper deelt mee dat het verstrekken van persoonlijke gegevens vrijwillig is, hoewel het niet mogelijk is om dit contract af te sluiten als de persoonlijke gegevens die op de website en in de voorschriften die nodig zijn om een ​​verkoopcontract te sluiten, niet worden verstrekt.

 

§ 14

Slotbepalingen

1. Overeenkomsten komen tot stand in het Pools via de online winkel.

2. Op zaken waarin de bepalingen van dit reglement niet voorzien, zijn de algemeen geldende bepalingen van Nederlands recht van toepassing.

3. De bijlagen bij het reglement maken integraal deel uit.

4. Verkoper behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen. De verkoper zal de klant minstens 14 dagen van tevoren over elke wijziging informeren door hem een ​​elektronische link naar de nieuwe records te sturen. De wijzigingen treden in werking binnen 14 kalenderdagen na publicatie op de website van de winkel. Indien de klant de wijzigingen niet accepteert, is hij verplicht de verkoper hiervan binnen 14 kalenderdagen op de hoogte te stellen en wordt het contract beëindigd. Anders gaat de verkoper er na de aangegeven deadline van uit dat de wijzigingen zijn geaccepteerd.

5. Wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot sommige elektronische diensten (bijv. Klantaccount, bestelbon) blijven bindend als de gebruiker correct is geïnformeerd

over wijzigingen en heeft het contract niet binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving opgezegd.

6. Wijzigingen in de regelgeving hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen en bestellingen in uitvoering.

7. Het Reglement treedt in werking op 21 december 2020.

Product added to wishlist
Product added to compare.